ZALEŚKIEWICZ- Psychologia Ekonomiczna okazja

Pełny opis produktu:
PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA
Autor: Tomasz Zaleśkiewicz
Wydawnictwo: PWN, Warszawa 2012
Wymiary: 168 x 240
Liczba stron: 486
Stan: nowy
Opis książki: Książka jest nowoczesnym, przeglądem najważniejszych zagadnień z zakresu psychologii ekonomicznej, a także dziedzin pokrewnych: ekonomii behawioralnej, neuroekonomii, teorii gier. Autor prezentuje modele teoretyczne i badania empiryczne opisujące zachowania i decyzje finansowe. Wyjaśnia, dlaczego trzeba sięgać do teorii psychologicznych, aby zrozumieć zachowania ekonomiczne. Tłumaczy, że ekonomia – tak bardzo precyzyjna dziedzina nauki, której tradycje mają znacznie dłuższą historię niż psychologia – potrzebuje jednak wsparcia ze strony innych nauk społecznych.
Spis treści
Od autora
Rozdział 1
Między ekonomią a psychologią. Wprowadzenie do psychologii ekonomicznej
1.1.Dlaczego potrzebujemy psychologii, aby wyjaśniać zachowania ekonomiczne
1.2.Założenia dotyczące zachowań ekonomicznych i ich empiryczna weryfikacja
1.3.Podstawowe różnice między ekonomią a psychologią ekonomiczną
1.4.Dziedziny pokrewne psychologii ekonomicznej
1.4.1.Ekonomia behawioralna
1.4.2.Finanse behawioralne
1.4.3.Ekonomia eksperymentalna
1.4.4. Neuroekonomia
1.5.Problemy badawcze w psychologii ekonomicznej
Rozdział 2
Racjonalność i nieracjonalność zachowań ekonomicznych 2.1.Definiowanie racjonalności w psychologii i filozofii
2.2.Definiowanie racjonalności w ekonomii
2.3.Racjonalność preferencji i wyborów ekonomicznych
2.4.Paradoksy racjonalności
2.5.Heurystyki oceniania i podejmowania decyzji oraz ich znaczenie dla racjonalności zachowań ekonomicznych
2.5.1.Heurystyka kotwiczenia
2.5.2.Heurystyka reprezentatywności
2.5.3.Heurystyka dostępności
2.6.Alternatywne modele racjonalności
2.6.1.Racjonalność ograniczona
2.6.2.Racjonalność ekologiczna
Rozdział 3
Podejmowanie decyzji finansowych
3.1.Przykłady decyzji finansowych
3.2.Proces podejmowania decyzji finansowych
3.3.Zniekształcenia procesu podejmowania decyzji finansowych
3.4.Wybory finansowe w warunkach ryzyka
3.4.1.Definiowanie ryzyka
3.4.2.Wybór w warunkach ryzyka – modele klasyczne 3.4.3.Teoria perspektywy
3.4.4.Heurystyka pierwszeństwa
3.5.Emocje w ryzykownych decyzjach finansowych
3.5.1.Nastrój jako podstawa decyzji finansowych
3.5.2.Wpływ emocji doświadczanych na decyzje finansowe
3.5.3.Wpływ emocji przewidywanych na decyzje finansowe
Rozdział 4
Dzieci w świecie ekonomii. Socjalizacja ekonomiczna
4.1.Spostrzeganie przez dzieci pieniądza i źródeł jego pochodzenia 4.2.Rozumienie przez dzieci podstawowych pojęć rynkowych: ceny, zysku, popytu i podaży
4.2.1.Rozumienie przez dzieci ceny i zysku
4.2.2.Rozumienie przez dzieci prawa popytu i podaży
4.3.Rozumienie przez dzieci specyficznych zachowań ekonomicznych: oszczędzania, ubezpieczania się i płacenia podatków
4.3.1.Rozumienie przez dzieci systemu bankowego i oszczędzania pieniędzy
4.3.2.Rozumienie przez dzieci ubezpieczania się i płacenia podatków
4.4.Decyzje dotyczące podziału dóbr podejmowane przez dzieci
Rozdział 5
Psychologia pieniądza
5.1.Ekonomia pieniądza. Definicje, funkcje i rodzaje pieniądza
5.2.Symbolizm pieniądza. Pieniądz prymitywny
5.2.1.Wymiana prezentów a symbolizm pieniądza
5.2.2.Odmienne traktowanie pieniędzy pochodzących z różnych źródeł
5.3.Pieniądze w psychologii behawiorystycznej. Warunkowanie i ekonomia żetonowa
5.4.Pieniądze w psychologii poznawczej. Percepcja pieniędzy i złudzenia z nią związane
5.4.1.Percepcja fizycznych cech pieniędzy
5.4.2.Percepcja nominalnej i realnej wartości pieniędzy. Zjawisko iluzji pieniądza
5.5.Pieniądze w psychologii społecznej. Wpływ aktywacji idei pieniądza na relacje interpersonalne
5.6.Pieniądze w psychologii różnic indywidualnych. Postawy wobec pieniędzy
5.6.1.Wczesne badania nad postawami wobec pieniędzy
5.6.2.Anglojęzyczne skale do pomiaru postaw wobec pieniędzy 5.6.3.Polskojęzyczne skale do pomiaru postaw wobec pieniędzy 5.7.Psychopatologia percepcji pieniędzy i zachowań finansowych
itd