UNIA Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa /Elżbieta Kawecka

UNIA EUROPEJSKA – Przygotowania Polski do członkostwa Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska i Ewa Synowiec Wydanie 6 zmienione i uaktualnione Oprawa: TWARDA
Ilość stron: 771
Wydawnictwo: Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Kupiona za 77,40 zł, paragon w środku. Stan bdb. Książka jest w twardej oprawie, waży 1,4kg :) Na innym ogłoszeniu na tablicy.pl kosztuje 49zł http://tablica.pl/oferta/unia-europejska-przygotowania-polski-do-czlonkostwa-IDgcCP.html Nie ma lepszej pozycji do cytowania we wszystkich możliwych publikacjach, pracach licencjackich, magisterskich, doktorskich na temat Unii Europejskiej, Stosunków Międzynarodowych, Prawa itp.
771 stron przydatnych informacji! – -
W książce "Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa" zawarta jest kompleksowa informacja o UE. Książka składa się z dwóch części. W pierwszej pokazujemy jak kształtował się rozwój Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej i na czym polega mechanizm ich integracji. Analizą obejmujemy w szczególności instytucje Wspólnot i zasady ich funkcjonowania, funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE, najważniejsze dziedziny polityki Wspólnot i UE, w tym rolną, handlową, transportową i w zakresie ochrony środowiska, regionalną, walutową, a także wspólny budżet. Wymienione dziedziny integracji UE stanowią rdzeń tzw. I filaru, który od pozostałych odróżnia wspólnotowa procedura podejmowania decyzji. Obok nich omawiamy także wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa (tzw. II filar UE) oraz wspólną politykę wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (III filar). Część tę zamyka analiza pozycji Unii Europejskiej w gospodarce światowej. Część druga dotyczy integracji Polski z Unią Europejską. Przedstawiamy tu takie kwestie, jak znaczenie Unii Europejskiej jako partnera gospodarczego Polski, ocenę funkcjonowania Układu europejskiego, który stworzył podwaliny intensywnego procesu włączania kraju do reguł działania Unii Europejskiej, przebieg i główne problemy procesu negocjacji akcesyjnych. Rozważania te zamyka próba pokazania głównych kierunków wpływu członkostwa w Unii na polską gospodarkę. Książka na pewno pobudzi do przemyśleń nad potencjalnymi skutkami członkostwa, które zależą od wielu czynników, takich jak data przystąpienia Polski do UE, rezultaty negocjacji w kluczowych dla nas sprawach, jak m.in. wielkość transferów z unijnego budżetu, zakres udziału Polski we wspólnotowej polityce rolnej, data pełnego włączenia Polski do mechanizmów jednolitego rynku europejskiego itd. Niestety, konsekwencje te będą znane dopiero po uzgodnieniu traktatu akcesyjnego. Już dziś jednak zarysowuje się jego kształt. Uzupełnieniem części analitycznej jest wykaz użytecznych informacji i adresów, które pozwolą – w miarę pojawiających się potrzeb – na dalsze pogłębianie wiedzy. SKRÓCONY SPIS TREŚCI: Wstęp Wykaz najważniejszych skrótów
I Mechanizm integracji w Unii Europejskiej 1 Przyczyny powstania oraz cele funkcjonowania Wspólnot Europejskich 2 Dynamika i poszerzanie zakresu integracji europejskiej 3 System prawny i instytucjonalny Wspólnot Europejskich 4 Funkcjonowanie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej 5 Wspólna polityka rolna 6 Wspólna polityka handlowa 7 Traktatowe stosunki handlowe Wspólnoty Europejskiej z państwami trzecimi 8 Wspólna polityka transportowa i polityka ochrony środowiska 9 Polityka regionalna i strukturalna Wspólnoty Europejskiej 10 Unia gospodarcza i walutowa 11 System finansowy Wspólnot Europejskich 12 Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 13. Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne
14. Unia Europejska w gospodarce światowej
15. Unia Europejska jako partner gospodarczy Polski
16. Układ europejski i ocena jego funkcjonowania
17. Warunki członkostwa Polski w Unii Europejskiej i ocena stopnia ich realizacji
18. Ramy organizacyjno-prawne dostosowań do wymogów integracji Polski z UE
19. Znaczenie Agendy 2000 dla członkostwa Polski w UE
20. Korzyści i koszty związane z członkostwa
[...]